Müzayede Kuralları

1-) Eksioglu, müzayede firmasıdır ve ürünleri alan (“Alıcı”) ve ürünleri satan (“Satıcı”) arasında aracı konumundadır.

2-) Eksioglu müzayede üçüncü şahısların ürünlerini açık arttırma yöntemiyle satmaktadır. Yazılı olarak müzayedeye katılanlardan iki kişinin aynı ürüne, aynı peyi verme durumu söz konusu değildir. Ürüne en yüksek peyi veren kişi, ürünü satın almaya hak kazanır. Bir ürüne pey veren tek kişi ise, o ürünü başlangıç fiyatına alır. Şayet birden fazla ise, en fazla pey veren, kendisinden önceki pey verenin aşağıda yazılı arttırma kademeler dâhilinde ilavesiyle süre sonunda ürünü satın almaya hakkı olur. Ürünlerin satıldığı sayfada ürün için yazılan fiyat açılış fiyatıdır ve bu fiyat başlangıç fiyatı olarak kabul edilir. 

3- Eksioglu müzayede, satıcı için aracı olup, elektronik ortamda gerçekleştirdiği aracılık hizmetinden dolayı satış anında Alıcı’dan Alıma Aracılık Komisyonu’na (kısaca “Alıcı Komisyonu” olarak anılacaktır) hak kazanır. Alıcı Komisyonu online sanat müzayedeleri için 10%+KDV.

4-) Online müzayedelerimize katılabilmek için müşterilerin www.eksioglumuzayede.com  adresindeki ÜYE OL butonundan giriş yaparak üyeliklerini başlatmaları  gerekmektedir. (Üyelik bilgilerinin net ve eksiksiz doldurulmaması halinde sistem siteye giriş izni vermekle birlikte pey verme izni vermemektedir. Bu nedenle özellikle kimlik bilgileri ve adres bilgilerinin gerektiği şekilde doldurulması önemlidir.) 18 yaşından küçükler üye olamaz ve müzayedeye katılamazlar.

5-) Müzayedeye girilen peyler sistem tarafından kayıt altına alınmaktadır.  Yanlış verilen peyler için Eksioglu müzayede’ye bilgi verilmelidir. Eksioglu müzayede durumun doğruluğunu değerlendirdikten sonra, diğer Alıcıların ve kendisinin zarara uğramaması şartı ile yanlış verilen peyleri iptal edebilir. Bu sebeple peylerin iptali Eksioglu müzayede’nin inisiyatifindedir. Düzenli olarak pey iptali yapan Alıcı'ların üyelikleri, yazılı uyarı yapılmasına rağmen bu davranışı sürdürmeleri halinde Eksioglu muzayede tarafından askıya alınır.

6-) Eksioglu müzayede, 5 gün içerisinde bedelleri ödenmeyen ürünleri iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumun tekrarlanması halinde iptali birden çok kez talep eden üyenin üyeliği askıya alınır. Farklı üyeliklerle bu olumsuz davranışın gerçekleşmesi halinde Eksioglu müzayede avukatları aracılığıyla kanuni yoldan işlem başlatılır.

7-) Alıcıların satın aldığı ürün veya ürünlerin mülkiyeti, Alıcı ücreti tamamen ödedikten sonra, Alıcı’nın üzerine geçecektir.

8-) Pey veren üyelerin, en yüksek limiti girmesi tavsiye edilmektedir. Üye tarafından verilen en yüksek teklif, üyenin en son rakamı olmak zorunda değildir. Otomatik pey yükseltme sistemine göre; bir başka üyeye ait alt rakamdaki pey, verilen peyi takip eder.

9-) Ürün fiyatı kademeli artırım aralıkları;

1.            500.-TL’den 1.000.-TL’ye kadar – 50.-TL

2.            1000.-TL’den 5.000.-TL’ye kadar  – 100 TL

3.            5000.- TL’den 10.000 TL’ye kadar – 250 TL

4.            10.000.-TL ve üzeri – 500.-TL olarak pey artırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

10-)  Müzayedede satın alınan eserlere ilişkin fatura, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı adına düzenlenir. Faturanın başka bir kişi veya bir şirket adına düzenlenmesi isteniyorsa, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı’nın Şirket’e yazılı olarak talepte bulunması gereklidir. Şirket söz konusu talebi geri çevirme hakkına sahiptir. Şirket, Alıcı’nın bu talebini kabul etse dahi eser(ler)in bedelinin,  Alıcı tarafından bildirilen kişi tarafından zamanında ödenmemesi durumunda, müzayede katılım sözleşmesinde ismi yer alan Alıcı, satın alınan eser(ler)in bedelinin tamamını, depolama ücretlerini ve Şirket’in satın alınan eser(ler)le ilgili yapmış olduğu bilcümle masrafları ödemekle yükümlüdür.

11-) Üyeler, müzayede katılım sözleşmesinde belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu ve belirtilen telefon, faks numaralarının ve elektronik posta adresinin halen kullanımda, geçerli ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Şirket, üyelere posta adresine yazılı olarak göndermek suretiyle bildirim yapabileceği gibi telefon, SMS, elektronik posta, kayıtlı telefon gibi elektronik iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla da bildirim yapabilir. Üye, adres, telefon, faks numaraları veya elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak Eksioglu müzayede’ye bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres, numara ve elektronik posta adreslerine yapılacak bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Eksioglu müzayede verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, üçüncü kişi konumundaki servis/hizmet sağlayıcılar nedeniyle bildirimlerin üyeye hiç ulaşmamasından ve/veya geç ulaşmasından ötürü sorumlu değildir. Alıcı vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan eder. Beyan ettiği bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanan sonuçlardan Eksioglu müzayede sorumlu değildir. Eksioglu müzayede’nin yanlış beyanları saptaması durumunda, yanlış beyan veren üyelerin üyeliğini iptal etme veya askıya alma hakkı vardır. 

12-)  Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, eserlerin orijin itibari ile beyana uygun olmaması, eserlerin üzerinde hukuki bir takyidat bulunması, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan fikri ve sınai hakların ihlali olması veya eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden satıcı kişiye aittir. Eksioglu müzayede satıcı için aracı konumunda olduğu için herhangi bir ayıptan ve zapttan ve benzeri hukuki durumlardan sorumlu değildir.

13-) İnternet adresinde yer alan bütün görsel materyaller ve yazılar Eksioglu müzayede’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz/kullanılamaz.

14-) Müzayede Katılım Sözleşmesinin içerdiği hükümlerden bir kısmının geçersiz olması, diğerlerinin hükümsüzlüğünü etkilemez.

15-) Sitemize üye olan Alıcılar ve Satıcılar Eksioglu müzayede’ye satılması için ürün veren satıcılar burada yazılı şartları kabul etmiş sayılırlar.

16-) İşbu Sözleşme Eksioglu müzayede tarafından tek taraflı bir şekilde değiştirilebilir. İlgili değişiklikler Eksioglu müzayede tarafından internet sayfası aracılığı ile üyelere duyurulur. 

17-) İşbu katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.